Make your own free website on Tripod.com


 

بازگشت به صفحه زنان

زن در اسلام

براي آشنايي به مقام و ارزش زن در اسلام ، شايد بهترين راه آن باشد كه به كتاب قرآن ، اصلي ترين مدرك تاريخي اسلام ، مراجعه شود . از اين رو به برخي از آياتي كه به مسئله زنان توجه كرده است ، اشاره مي كنم . ( منبع مورد استفاده ، كتاب "القرآن كريم ، ترجمه الهي قمشه اي ، از انتشارات كتابخانه سنايي و دارالقرآن كريم " مي باشد ).

1) سوره بقره ، آيات 30 تا 34

" پس به ياد آر آنگاه كه پروردگار ، فرشتگان را فرمود من در زمين خليفه خواهم گماشت ...و خداي عالم همه اسماء را به آدم تعليم داد ... خداوند فرمود اي آدم ملائكه را به حقايق اين اسماء آگاه ساز ... چون فرشتگان را فرمان داديم كه بر آدم سجده كنند ، همه سجده كردند مگر شيطان ..."

2) سوره نساء ، آيه 34

" مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آن كه مردان از مال خود بايد به زنان نفقه دهند پس زنان شايسته و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند ، و زناني كه از مخالفت و نافرماني آن بيمناكند بايد نخست آنها را موعظه كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنها دوري گزينيد باز مطيع نشدند آنها را به زدن تنبيه كنيد چنانچه اطاعت كردند ديگر بر آنها حق هيچگونه ستم نداريد ..."

3) سوره بقره ، آيه 228

" زنان را بر شوهران حقوق مشروعي است چنانچه شوهران را بر زنان ليكن مردان را بر زنان افزوني و برتري خواهد بود "

4) سوره نساء ، آيه 3

" پس آن كس از زنان را به نكاح خود آريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت است : دو يا سه يا چهار و اگر بترسيد كه چون زنان متعدد گيريد راه عدالت نپيموده و به آنها ستم كنيد پس تنها يك زن اختيار كرده و يا چنانچه كنيزي داريد به آن اكتفا كنيد كه اين نزديكتر به عدالت و ترك ستمكاري است . "

5) سوره بقره ، آيه 223

"زنان شما كشتزار شمايند پس براي كشت بدانها نزديك شويد هرگاه مباشرت آنان خواهيد و براي ثواب ابدي چيزي پيش فرستيد ."

6) سوره نساء ، آيه 24

" نكاح زنان محصنه (شوهر دار) نيز براي شما حرام شد مگر آن زنان كه متصرف و مالك شده ايد ."

7) سوره بقره ، آيه 221

" با زنان مشرك ازدواج نكنيد مگر آن كه ايمان آرند و همانا كنيزكي با ايمان بهتر از زن آزاد مشرك است . هرچند از حسن او به شگفت آييد و زن به مشركين ندهيد مگر آن كه ايمان آرند و همانا بنده مومن بهتر از آزاد مشرك است هرچند از مال و جمالش به شگفت آييد . "

8) سوره نساء ، آيه 25

" هركه را وسع و توانايي آن نباشد كه زنان پارساي با ايمان گيرد پس كنيزان مومنه كه مالك آن شديد به زني اختيار كنيد ... پس با كنيزكان مومنه با اذن مالكش ازدواج كنيد . "

9) سوره بقره ، آيه 226

" آنان كه به زنان خود ايلا كنند (يعني سوگند خورند بر ترك معاشرت با آنها ) چهار ماه انتظار كشند اگر بازگشتند خداوند آمرزنده و مهربان است . "

10) سوره بقره ، آيه 228

" زنهايي كه طلاق داده شدند از شوهر نمودن خودداري كنند تا سه پاكي بر آنان بگذرد و حيض يا حملي كه خدا در رحم آنها آفريده كتمان نكنند ... شوهران آنها در زمان عده حق دارند كه آنها را به زني خود باز رجوع دهند اگر كه نيت خير و سازش دارند . "

11) سوره بقره ، آيه 234

"مرداني كه بميرند و زنانشان زنده مانند آن زنان بايد از شوهر كردن خودداري كنند تا مدت چهارماه و ده روز بگذرد پس از انقضاء اين مدت بر شما گناهي نيست ..."

12) سوره بقره ، آيه 236

" باكب براي شما نيست اگر طلاق دهيد زناني را كه با آنان مباشرت نكرده و مهري مقرر نداشته ايد ولي آنها را به چيزي بهره متد سازيد ..."

13) سوره بقره ، آيه 237

" اگر زنهايي را طلاق دهيد پيش از آن كه مباشرت كرده باشيد در صورتي كه بر آنان مهر مقرر داشته ايد بايستي نصف مهري را كه تعيين كرده ايد به آنها بدهيد مگر آن كه آنها خود يا كسي كه امر نكاح به دست اوست ( پدر و جد ) از آن حق در گذرند ..."

14) سوره نساء ، آيه 19

" ...بر زنان سختگيري و بهانه جويي نكنيد كه قسمتي از آنچه مهر آنها كرده ايد به جور بگيريد مگر آن كه عمل زشتي و مخالفتي از آنها آشكار شود ..."

15) سوره نور ، آيه 2

" شما بايد مومنان هريك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد و هرگز درباره آنان در دين خدا رافت و ترحم روا مداريد . اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بدكاران را جمعي از مومنان مشاهده كنند . "

16) سوره نساء ، آيه 15

" زناني كه عمل ناشايسته كنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد چنانچه شهادت دادند در اين صورت آنان را در خانه نگه داريد تا زمان عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند. "

17)

 

 

بازگشت به صفحه اول